Buhalterinė apskaita yra labai svarbi verslo dalis. Šis didelių įgūdžių ir kruopštumo reikalaujantis darbas kiekvienoje įmonėje atliekamas pagal numatytą tvarką ir reglamentus. Finansinė kiekvienos įmonės apskaita turėtų būti atliekama periodiškai ir nuosekliai. 

Buhalterinės apskaitos paslaugos ir jų organizavimas apima visą spektrą darbų, pradedant pirminių dokumentų surašymu, baigiant atskaitomybės parengimu. Visas apskaitos procesas susideda iš skirtingų dalių, kuri kiekviena yra itin svarbi galutiniam rezultatui.Visos atskiros apskaitos proceso dalys savaime yra sudėtingos, reikalaujančios pastangų ir atsakomybės. Kai įmonėje atliekama buhalterinė apskaita, itin svarbu numatyti būtinų atlikti procedūrų eiliškumą, aiškiai suformuluoti pareigas, darbus ir uždavinius kiekvienam darbuotojui. 

Apskaitos metu atliekami įvairūs koregavimai ir perskaičiavimai tam, kad būtų patikslinti pinigų srautų, pelno arba nuostolio ataskaitų duomenys. Nors tai trunka ne kelias dienas ar savaites, o keletą mėnesių, įmonės darbas bei einamoji buhalterija nenustoja dirbti. Tokiu būdu buhalterija paraleliai dirba du darbus vienu metu, todėl labai svarbiu aspektu tampa buhalterių kvalifikacija ir teisingas darbų paskirstymo klausimas. Žemos kvalifikacijos buhalteriai arba prastas darbo organizavimas įmonės padėtį gali smarkiai komplikuoti.

Daug buhalterinių procedūrų, susijusių su ataskaitiniais finansiniais metais, atliekama kitų, po ataskaitinių metų einančių, metų pradžioje. Bent kelis mėnesius trunkantis sąskaitų koregavimas ir darbinė atskaitomybės lentelė rengiama kitais, po ataskaitinių einančiais, metais ir visi procesai turėtų būti datuojami ataskaitinio laikotarpio paskutine diena. Pavyzdžiui, jeigu įmonės finansiniai metai sutampa su kalendoriniais metais, tuomet ši data yra gruodžio 31-oji.

Pasibaigus finansiniams metams, finansinės ataskaitos turėtų būti audituojamos. Tuo metu taip pat rengiama ir akcininkų susirinkimui teikiama metinė finansinė atskaitomybė. Akcininkams patvirtinus, jog ataskaitos yra tikslios bei teisingos, jos tampa juridiškai įgalios ir gali būti pateikiamos bei platinamos viešai.

Pasibaigus vieniems įmonės finansiniams metams, prasideda kiti, neturintys nieko bendra su praėjusiais. Toks nuoseklus procesų periodiškumas labai svarbus palaikyti įmonės tvarką bei užtikrinti aiškumą akcininkams ir įmonių vadovams.

Visi specialistai, kurių profesija yra buhalterinė apskaita, norėdami gerai atlikti savo darbą, privalo atkreipti dėmesį į klaidų prevenciją, gebėti jas rasti ir operatyviai ištaisyti. Klaidos, turinčios įtakos įmonės veiklai ir atsispindinčios veiklos atskaitomybėje, taisomos paliekant įrašus Didžiosios knygos sąskaitose.