Pagal savo paskirtį statybos darbai skirstomi į paruošiamuosius ir pagrindinius.Prie paruošiamųjų darbų priklauso statybos aikštelės paruošimas, statybos dokumentacijos paruošimas bei apiforminimas, laikinų buitinių ir administracinių patalpų įrengimas, montavimo kra­nų bei priemonių paruošimas, medžiagų ir detalių atvežimas, pasta­tų nužymėjimas ir kt.Pagrindiniai darbai susideda iš bendrųjų statybos darbų ir specialiųjų darbų. Bendriesiems statybos darbams pri­klauso žemės darbai; pamatų dėjimas, polių kalimas, mūrinių, betoni­nių ir gelžbetoninių konstrukcijų montavimas, dailidžių, kamino skardinimas apdailos ir kiti darbai. Prie specialiųjų darbų priskiriami santechni­kos, elektros įrengimų, technologinių įrengimų, pramoninės ventilia­cijos įrengimų montavimo ir kiti darbai.

Pagal atlikimo vietą pagrindiniai darbai skirstomi į visos staty­bos aikštelės ir objektinius darbus.Visos statybos aikštelės darbams priklauso terito­rijos išlyginimas, sutvarkymas ir požeminių komunikacijų (vanden­tiekio, kanalizacijos, elektros, šiluminių tinklų ir kt.) įrengimas. Prie objektinių   darbų   priskiriami visi pastate atliekami darbai.

Pagal savo nuoseklumą ir specifiką statybos darbai skirstomi į ciklus: nulinį, antžeminį, apdailos ir specialiųjų darbų.Nulinio ciklo darbams priklauso visi statybos darbai, ku­riuos reikia atlikti žemiau pirmo aukšto grindų lygio, t. y. žemiau pa­stato ±0,00 altitudės. Tai žemės, pamatų dėjimo, hidroizoliavimo, rū­sio perdenginio montavimo ir rūsio grindų įrengimo darbai.Antžeminį ciklą įeina pagrindiniai statybos darbai aukš­čiau ±0,00 altitudės. Tai sienų, perdengimų, pertvarų, laiptų elemen­tų montavimo ir stogo dengimo darbai.Apdailos darbų ciklui priklauso langų ir durų blokų įstatymas, tinkavimas, paviršių aptaisymas, grindų įrengimas, įstik­linimo ir dažymo darbai.Tinkavimo trestai, gelžbetoninių metalinių konstrukcijų montavimo, nulinio ciklo darbų, apdailos darbų valdybos ir pan.).

Visi statybos darbai turi būti atliekami nuosekliai, tam tikra tvar­ka. Kiekvieno naujo objekto statyba pradedama nuo paruošiamųjų darbų. Po jų seka visos statybos aikštelės ir atskirų pastatų nulinio ciklo darbai. Kai nulinio ciklo darbai užbaigti visame pastate (kai pastatas mažas) arba jo dalyje (darbo bare) ir priimti pagal aktą, galima pradėti antžeminio ciklo darbus. Tuo būdu susidaro darbų srautas, j kurį nuosekliai įsijungia specializuotos statybos organiza­cijos. Dirbant srautiniu metodu, žymiai paspartėja statyba ir gali dirbti lygiagrečiai kelios statybos organizacijos, svarbu pasirinkti tinkamą organizaciją kuri tliktu kokybiškus , bet nebūtinai ir greitus darbus. Visus statybos santechnikos darbus svarbu kad prižiūrėtu statybos statinių priežiūros specialistas kuris tinkamai nubrėš statinio konstrukcijos gaires ten kur jų tikrai reikia. Prieš statydami  naują pstatą atsižvelgite į visokias smulkmenas į kurias kiti net neatkreiptų dėmesio, pasirinkite tinkama metalinę konstrukciją.