ID-100221718  Vyriausiojo buhalterio atliekamas darbas yra labai atsakingas, kadangi nuo jo atliekamų veiksmų gali priklausyti kitų darbuotojų darbo vietos likimas, tolimesnė bendrovės ir jos padalinių sėkmė. Norint tapti vyr. buhalteriu privalu būti šios srities aukšto lygio specialistu, turėti pakankamai profesinės patirties. Vyr. buhalteris veda įmonės buhalterinę  apskaitą ir atlieka daug kitų darbų finansų srityje.  Jis gali būti įdarbinamas arba pagal darbo sutartį, arba buhalterines paslaugos gali būti teikiamos buhalterinių paslaugų firmos. Dažniausiai didelės bendrovės turi savo vyr. buhalterius, o mažos ir perka buhalterines paslaugas. Pasižiūrėkime, kokie gi yra pagrindiniai vyr. buhalterio darbai?

Svarbiausis vyriausiojo buhalterio uždavinys yra įmonės buhalterinės apskaitos tvarkymas. Jis užtikrina, kad būtų sukaupta informacija, apie visas įmonės vykdomas ūkines operacijas. Iš jos  suinteresuoti asmenys gauna visą finansinę informaciją apie įmonės veiklos rezultatus, finansinę padėtį. Apskaitos  informacija yra tiksli,  klaidų negali būti, nes kitaip įmonės vadovai neteisingos informacijos pagrinsų priimtų klaidingus sprendimus. Vyr. buhalteris yra atsakingas, kad apskaitoma informacija būtų tinkamai suklasifikuota, patikima, išbaigta ir laiku pateikta  įmonės menedžmentui. vyr. Buhalteris  kontroliuoja teisingą mokėtinų mokesčių apskaičiavimą ir sumokėjimą.

Didžiųjų įmonių finansų skyrius susideda iš vyriausiojo buhalterio ir kelių turi ir kelėtą buhalterių ir apskaitininkų.  Vyr. buhalterio koordinuoja pavaldinių savo darbą, vadovauja  jiems, paskirsto užduotis ir darbus, suteikia pagalbą, konsultuoja ir patarią bei prižiūri, ar darbas vyksta sklandžiai ir visi darbuotaojai dirba produktyviai. Kasdienines ūkines operacijas registruoja arba apskaito apskaitininkai, o buhalteriai patikrina suvestinę informaciją , rengia ataskaitas, apskaičiuoja sumokėtinus mokesčius į biudžetą.  Vyr. buhalteris pasirūpina, kad apskaitos darbas vyktų be sutrikimų, įsitikina, kad sukaupa informacija yra patikima ir tinkama pateikti kitiems vartotojams. Jis papildomai peržiūri paruoštas ataskaitas ir sutartu laiku ir formatu pateikia vadovams.

Kita svarbi vyr.buhalterio ar įmonės, kurios  buhalterines paslaugos teikiamos bendrovei, funkcija yra užtikrinti, kad įmonės turtas yra tinkamai saugojamas ir naudojamas , kontroliuoti  , ekonomiškai pagrįstą materialinių ir finansinių išteklių panaudojimą.

Apibendrinant galima teigti, jog vyriausiasis buhalteris ir jo atliekamas darbas yra labai svarbus kiekvienai įmonei,  daug prisidedantis prie įmonės materialinės gerovės kūrimo ir išsaugojimo.